When a nigga get an attitude, drop it like it’s hot.

This is science.

Shawty I’m nigga rich

Fuck yo nigga, fuck yo bitch, you know what? Fuck you