When a nigga get an attitude, drop it like it’s hot.

This is science.

Fuck yo nigga, fuck yo bitch, you know what? Fuck you

Shawty I’m nigga rich